૧૫મી ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ દિને આઝાદી અમૃત મહોત્સવ વિદ્યાર્થી દ્વારા ઉજવણી ની માહિતી

15/08/2021

૧૫મી ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ દિને “ ૭૫ વર્ષ - આઝાદી અમૃત મહોત્સવ “ ઉજવણી નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પોતાના શહેર,વિસ્તાર માં ગામજનો સાથે સ્વતંત્ર દિવસ ની ઉજવણી ની માહિતી