પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 -પ્રાર્થના BY VINOD BHAI MAKWANA & COLLEGE STUDENTS

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 -પ્રાર્થના BY VINOD BHAI MAKWANA & COLLEGE STUDENTS