પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 - PROF.MAHESH G.PATEL- HOD COMMERCE DEPT.

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમ-2022-23 - PROF.MAHESH G.PATEL- HOD COMMERCE DEPT.